PRZYDZIAŁ DO GRUPY
1. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz (w razie potrzeby) rozmowy z lektorem.
2. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

LICZEBNOŚĆ GRUP
3. Nauka odbywa sie w grupach 4 – 10 osobowych
4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niz 4, szkoła ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:
a) zmniejszyć ilość godzin
b) zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną
c) zwiekszyć liczbę osób w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie
d) rozwiazać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia
CENA KURSU i OPŁATY
5. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin (umieszczoną w cenniku kursów oraz w umowie) oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
6. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (raty nieoprocentowane), zgodnie z terminami umieszczonymi w załączniku do umowy.
7. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w sekretariacie szkoły.
8. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
9. Termin zakończenia zajęć jest równoznaczny z zakończeniem roku szkolnego.
10. Opłatę za kurs uczestnik może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
a) opłata ratalna
b) opłata semsestralna
c) opłata roczna
regulowane w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na konto szkoły
11.W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w termninie do 7 dni od daty płatności, szkoła wyznacza inny termin płatności (maksymalnie 7 dni). W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.
13. Uczestnikom kontynyjącym naukę w naszej szkole w kojejnym roku szkolnym przysługuje rabat w wysokości 20 zł.
14. Rabaty nie sumuja się.
15. Opłaty ratalne za kurs uczestnik zobowiązany jest uiścić do 15 dnia każdego miesiąca.
16. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręcznika.
17. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik.
18. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobiera się odsetki ustawowe.
REZYGNACJA Z KURSU
19. Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od jego rozpoczęcia.
20. Szkoła nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w kursie.
21. W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu dopuszcza sie możliwość zwrotu należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.
22. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
 TESTY I ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU
23. Podczas kursu uczestnicy poddawani sa regularnym testom i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu semestralnego i rocznego decyduja o ich ostatecznej ocenie z kursu.
24. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć.
25. Na zakończenie każdego roku uczestnicy otrzymują szczegółowy raport o swoich postępach w nauce języka i frekwencji na zajęciach.
 ZASADY ORGANIZACYJNE
26. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe.
27. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, szkoła ma obowiązek powiadomić o tym rodziców.
28. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie szkoły w czasie trawania zajęć.
29. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.
30. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione w innym terminie, lub semestr zostanie wydłużony o odwołane zajęcia. Termin odrobienia zostanie ustalony w oparciu o decyzję słuchaczy danej grupy.